نگهداری پوشش بام ها

 

1- رولهای عایق باید در هوای خشک و در انبار مسقف با حداقل دمای +5 درجه و حداکثر 35 درجه سانتیگراد نگهداری شوند

 2- مدت نگهداری عایق رطوبتی از تاریخ تولید تا نصب نباید بیشتر از دو ماه باشد.

 3- رولها باید روی یکی از قاعده‏های خود نگهداری شوند و هیچگاه دو رول روی هم قرار نگیرد و طوری کنار هم قرار دهید که جریان هوا بتواند از بین آنها عبور کند